Foveo wymarzony kolor elewacji
Zlecenia, Oferty, inwestycje w całej Polsce ! zlecenia prywatne - podwykonawcze - inwestycje budowlane - wszystkie województwa
Zlecenia budowlane
ZLECENIA BUDOWLANE Giełda ZleceńZlecenia budowlane
WSZYSTKIE BRANŻEZAPYTAJ FIRMY Z REGIONU


Ułóż według:Remont dachów budynków w nieruchomości mieszkaniowej Zlecenie upublicznione
KONKURS OFERT NR 20/2021 Warszawa, dnia 13.10.2021 r. S2
P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRCZEWSKA”
01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4
tel. 22/ 664 69 72, fax: 22/ 665 20 14
www.smgorczewska.pl/ogloszenia/przetargi
o g ł a s z a
rozpoczęcie postępowania przetargowego
w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy do wykonania zadania o nazwie:
•Remont dachów dwóch budynków w nieruchomości mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Szwankowskiego nr 5 i nr 7 w Warszawie.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: II kwartał 2022 r. - w warunkach pogodowych wymaganych do tego typu prac.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zawierający szczegółowe informacje i inne materiały przetargowe można otrzymać mailowo nieodpłatnie w godz. pracy Spółdzielni poprzez złożenie zamówienia na adres mailowy: smg@smgorczewska.pl (Zamówienie musi zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy, adres email, na który należy wysłać Specyfikację Warunków Zamówienia) lub otrzymać płatnie w wersji papierowej po wpłacie kwoty 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł). Opłata ta nie podlega zwrotowi.
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniężnej.
Do kontaktu z Oferentem z ramienia SMG upoważniony jest p. Krzysztof Gębarowski (sprawy techniczne) tel. 22 664 60 19 oraz p. Zbigniew Madej – sprawy dotyczące materiałów postępowania nr tel.: 22 664 60 19 wew. 312.
TERMINY:
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, do skrzynki podawczej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” ul. Doroszewskiego 4, (01-318) Warszawa do dnia 02.11.2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 w Sali Konferencyjnej, dnia 03.11.2021 r. o godz. 10.00.
Dodatkowe informacje przetargowe:
Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent.
Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacyjne, dostawy i usługi finansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za pobranie przez Oferentów materiałów przetargowych oraz przygotowania przez nich ofert.
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Dodano: 2021-10-22Usługi brukarskie Konin
 
Materiały budowlane
 
 
Copyright by ultimadesign.pl
strony internetowe - CD-WEB
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasz serwis. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji na ten temat w naszej "Polityce Prywatności"
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem zostawionych tu Twoich danych osobowych jest Ultima Design Poznań 61-614 , ul. Umultowska 102a/5 zarządzający systemem Wielkiebudowanie.pl więcej o przetwarzaniu danych RODO OK, rozumiem